Koop hier uw Tabletteermachine, Blistermachine, poedervulmachines,Granulatoren, Coatingmachines, Capsuleermachine, Bindmiddel enz
 
€0.00 / 0 item(s)
  • Geen producten in de winkelwagen.
0

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van:

Ducthtabletpress.com

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
op alle overeenkomsten van koop en verkoop, welke tot stand komen via de
website van dutchtabletpress.com, gevestigd te Veendam, hierna te noemen: “dutchtabletpress”,
betreffende de website http://www.ducthtabletpress.com
(incl deze website in het Engels, Duits of andere taal).

De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden
aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek
ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet
handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid
als “de consument”.

Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de
tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden
tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die
met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer
geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en
behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden
is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een)
bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige
bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging
van dutchtabletpress bindend.

Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of
anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na
schriftelijke bevestiging door dutchtabletpress bindend.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc.
van dutchtabletpress zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding
bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en
dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft dutchtabletpress het
recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te
herroepen.

De door dutchtabletpress gehanteerde prijzen alsmede de in
de aanbiedingen, offertes, prijslijsten en op de website van dutchtabletpress.  vermelde prijzen zijn exclusief BTW en
eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend -
bestaan uit transport- en verzendkosten en declaraties van ingeschakelde
derden. Een en ander tenzij uitdrukkelijk op de website van dutchtabletpress Stout
dan wel elders schriftelijk anders wordt vermeld dan wel indien partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Getoonde en/of verstrekte monsters, brochures, tekeningen,
modellen, opgaven van kleuren, afbeeldingen, afmetingen, gewichten en andere
omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter
aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

A. Indien tussen de datum van het sluiten van de
overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of
vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden,
sociale verzekeringen, belastingen, (import)-heffingen, wisselkoersen e.d., is dutchtabletpress
gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen
voormelde data een nieuwe prijslijst door dutchtabletpress en/of
toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is dutchtabletpress
gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te
brengen.

ARTIKEL 4: RETOUREN

dutchtabletpress neemt geen artikelen retour.

Indien uw dropshipklant kleding wenst te ruilen of
retourneren omdat de maat niet juist is, komt deze retour naar uw adres. U kunt
dit niet retourzenden aan dutchtabletpress.

Als uitzondering op artikel 4.1 geldt het volgende: Indien u
of uw dropshipklant een pakket weigert aan de deur, en deze zending komt in een
ongeopende (dichtgeniete of gesealde) omverpakking retour bij dutchtabletpress,
worden de artikelen (minus de verzendkosten) gecrediteerd.

Defecten dient u vooraf aan te melden middels het
RMA-formulier welke u op de website per order kunt vinden bij “Mijn
orders”.

Bestelde zaken worden in de bij dutchtabletpress voorradige
groothandelsverpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven
maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de
zijde van dutchtabletpress.

ARTIKEL 5: INSCHAKELING DERDEN

Indien en voor zover een goede uitvoering van de
overeenkomst dit vereist, heeft dutchtabletpress het recht leveringen door
derden te laten verrichten.

ARTIKEL 6: LEVERING, LEVERINGSTERMIJNEN

Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd
kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Maximale levertijd
bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen, indien wij niet binnen 30 dagen
kunnen leveren stellen wij u hiervan op de hoogte. U kunt dan de overeenkomst
ontbinden of een nieuwe levertijd overeenkomen. Bij ontbinding wordt er z.s.m.
doch binnen maximaal 30 dagen het reedsbetaalde bedrag gecrediteerd.

Bij levering in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als
een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door dutchtabletpress per
transactie worden gefactureerd.

Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de
wederpartij op het moment van levering.

Verzending c.q. transport van bestelde zaken geschiedt op
een door dutchtabletpress te bepalen wijze, doch voor rekening van de
wederpartij. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders
zijn overeengekomen.

Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij
te leveren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt dutchtabletpress
zich het recht voor de bestelde zaken voor rekening en risico van de
wederpartij op te slaan. dutchtabletpress stelt de wederpartij schriftelijk in
kennis van de verrichte opslag en stelt daarbij tevens een redelijke termijn
waarop de wederpartij dutchtabletpress in staat moet stellen de zaken te
leveren.

Indien de wederpartij ook na verloop van de door dutchtabletpress
gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in
gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het
enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag in verzuim
en heeft dutchtabletpress het recht de overeenkomst schriftelijk en met
onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder
rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en renten
gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de
overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele
opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.

dutchtabletpress is bevoegd om – ter zake de nakoming van
financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van
de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

ARTIKEL 7: VOORTGANG, UITVOERING OVEREENKOMST

dutchtabletpress kan niet eerder verplicht worden met de
levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke
gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen vooruitbetaling
of termijnbetaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen
de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.

Wanneer de leveringen door oorzaken buiten de schuld van dutchtabletpress
niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is dutchtabletpress gerechtigd
de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

Alle onkosten welke in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst door dutchtabletpress worden gemaakt ten verzoeke van de
wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

dutchtabletpress kwijt zich van zijn taak zoals van een
bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade,
gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het
gevolg is van handelen of nalaten van dutchtabletpress, zijn personeel dan wel
van door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet
en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend
personeel.

Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit
artikel wordt de aansprakelijkheid van dutchtabletpress – uit welken hoofde ook
- beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken.

Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel
is dutchtabletpress nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt
dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door dutchtabletpress
gesloten verzekering.

dutchtabletpress staat in voor de gebruikelijke normale
kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde; de feitelijke levensduur
ervan kan nimmer worden gegarandeerd.

Zo door dutchtabletpress geleverde zaken door de fabrikant
van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen
partijen gelden.

De wederpartij verliest diens rechten jegens dutchtabletpress,
is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart dutchtabletpress tegen iedere
aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of
adviezen van dutchtabletpress strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring
(opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;

B. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in
gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij
aan dutchtabletpress zijn verschaft en/of voorgeschreven.

ARTIKEL 9: BETALING

Betaling dient te geschieden conform de op de website van dutchtabletpress
aangegeven wijze.

Betaling op andere wijzen is slechts toegestaan indien
partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Indien een factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum niet
volledig is betaald:

A. zal de wederpartij aan dutchtabletpress een vertragingsrente verschuldigd
zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom.
Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;

B. zal de wederpartij, na daartoe door dutchtabletpress te zijn gemaand, ter
zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som
van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;

C. heeft dutchtabletpress het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden
betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake
administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. dutchtabletpress
zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

Ter keuze van dutchtabletpress kan in voorgaande of daarmee
overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden
ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

Indien de wederpartij niet tijdig aan diens
betalingsverplichtingen heeft voldaan, is dutchtabletpress bevoegd de nakoming
van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het
verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of
deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het
moment van in verzuim zijn indien dutchtabletpress het redelijke vermoeden
heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te
twijfelen.

Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter
afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter
afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de
wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD

dutchtabletpress behoudt zich de eigendom van geleverde en
te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee
verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens dutchtabletpress heeft voldaan.
Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs,
vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die
levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele,
schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de
zijde van de wederpartij.

Ingeval dutchtabletpress een beroep doet op het
eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden,
onverminderd het recht van dutchtabletpress vergoeding van schade, gederfde
winst en interest te vorderen.

De wederpartij is verplicht dutchtabletpress terstond
schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen
gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 11: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze
voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en dutchtabletpress gesloten
overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige
ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in
staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling
aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of
onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of
handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan
verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 12: OVERMACHT

Ingeval nakoming van datgene waartoe dutchtabletpress krachtens
de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en
zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van dutchtabletpress,
en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde
derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige
reden voordoet aan de zijde van dutchtabletpress, is dutchtabletpress gerechtigd
de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van
diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen
redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn
gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele
is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens dutchtabletpress
tot aan dat moment te voldoen.

Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet
toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: het uitvallen van
netwerken voor telecommunicatie en/of elektriciteit, oorlog, oproer,
mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en
uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden;
verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen;
weersomstandigheden, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen
en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige
nakoming plaatsvindt bij dutchtabletpress, diens toeleveranciers of derden die
door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

ARTIKEL 13: ONTBINDING, ANNULERING/OPZEGGING

A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op
ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke
bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zicht hiertegen verzetten.
Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens
onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.

B. Het bepaalde in sub A van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst
met de consument.

Onder annulering wordt in het kader van deze algemene
voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst
beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene
voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst
beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q.
annuleert, is hij aan dutchtabletpress een door dutchtabletpress nader te bepalen
vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schaden
alsmede de gederfde winst aan dutchtabletpress te vergoeden. dutchtabletpress is
gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en – te zijner keuze
en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot
100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de
gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart dutchtabletpress ter
zake.

Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet
gerestitueerd.

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

Op de tussen dutchtabletpress en de wederpartij gesloten
overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die
uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden
beslecht.

In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel
zullen de goederenrechterlijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor
uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat
van bestemming van de zaken gunstiger is voor dutchtabletpress, door dat recht
worden beheerst.

Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde
Nederlandse rechter, zij het dat dutchtabletpress de bevoegdheid toekomt een
zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar dutchtabletpress
is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

Voor geschillen met de consument, geldt dat binnen 1 (één)
maand nadat dutchtabletpress aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de
rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest
voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de
overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is
dutchtabletpress gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit
artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde
rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.